top of page

מיסוי ותכנון מס

משרדנו הינו בעל ידע וניסיון רחב היקף בתחום דיני המיסים ומעניק פתרונות מקצועיים ויצירתיים במגוון רחב של סוגיות מס במטרה למקסם את תוצאת המס, זאת לצד דגש על גישה אחראית וזהירה הנדרשת בדיני המס.

משרדנו מעודכן בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ויסייע בידכם במקצועיות רבה בבבחינת ההיבטים המיסוים של העסקה, לרבות באשר לרכישת נדל"ן בנאמנות, בתכנון מס לבעלי מספר נכסים, מיסוי מקרקעין בישראל לתושבי חוץ, תכנון מס ליורשים, ניצול זכויות, ניצול הטבות וזכאויות לעולים חדשים, ניהול הטבות וזכאויות לרוכשי דירה ראשונה, ניצול הטבות וזכאויות למוכרי דירה ללא רווח, ניצול מושכל של חישוב לינארי מוטב, ייעוץ וייצוג בפני רשויות מיסוי מקרקעין וכיוב'.        

bottom of page